Konkurs za dodelu stipendija kuršumlijskim učenicima i studentima

0

Opština Kuršumlija raspisala je konkurs za dodelu stipendija za učenike i studente za školsku 2016/2017. godinu.

Objavljujemo šta je potrebno da se ostvari pravo na stipendiju za učenike i studente sa teritorije kuršumlijske opštine:

I     Pravo učešća na konkurs imaju učenici srednjih škola i studenti osnovnih akademskih, osnovnih strukovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Kuršumlija ( za izbegla i raseljena lica – boravište).

Uslovi za ostvarivanje prava učešća za dodelu stipendije učenicima i studentima su:

  1. Da imaju prebivalište na teritoriji opštine Kuršumlija (za izbegla i raseljena lica – boravište),
  2. a) Da ukupan mesečni prihod članova porodice učenika odnosno studenta ne prelazi iznos 100% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog Zavoda za statistiku u trenutku objavljivanja konkursa (45.286,00 dinara),
  3. b) Da ukupan mesečni prihod članova porodice učenika odnosno studenta ne prelazi iznos od 150% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa ukoliko porodica ima troje i više dece (67.929,00 dinara).

II             Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na stipendiju:

  1. Prijava za dodelu stipendije sa osnovnim podacima o učeniku/studentu,
  2. Potvrda srednje škole/visokoškolske ustanove da učenik/student redovno pohađa nastavu i da je prvi put upisan u određeni razred/godinu u tekućoj školskoj 2016/2017. (za apsolvente potvrda da je u školskoj 2015/2016. upisao završnu godinu studija),
  3. Uverenje o zajedničkom domaćinstvu, koje na osnovu izjave dva svedoka izdaje nadležni organ Opštinske uprave,(uslužni centar, šalteri br. 3 i 4),
  4. Dokaz o prosečnom mesečnom prihodu za zadnja 3 meseca koji prethode danu raspisivanja konkursa, a za nezaposlene potvrda Nacionalne službe za zapošljavanje,
  5. Fotokopija lične karte ili uverenje o mestu prebivališta (za izbegla i raseljena lica dokaz o boravištu).
  6. Potvrda srednje škole o broju neopravdanih izostanaka do momenta podnošenja prijave na konkurs.

Napomena: Srednje škole sa teritorije opštine Kuršumlija su dužne da opštini Kuršumlija- Računovodstvu opštinske uprave do 5-og u mesecu za prethodni mesec dostave podatke o broju neopravdanih izostanaka za učenike koji su ispunili uslove konkursa i ostvarili pravo na opštinsku stipendiju a imaju više od 8 neopravdanih izostanaka, što će se regulisati posebnim ugovorom. Opština Kuršumlija će obustaviti isplatu stipendije ukoliko se utvrdi da određeni učenik ima više od 8 neopravdanih izostanaka u školskoj 2016/17 godini.

Učenici koji pohađaju srednje škole van teritorije opštine Kuršumlija i koji ispune uslove konkursa i ostvare pravo na opštinsku stipendiju biće u obavezi da do 5-og u mesecu za predhodni mesec dostave potvrdu srednje škole o broju neopravdanih izostanaka, u protivnom ista će im se obustaviti.

Studenti su dužni da, prilikom podnošenja dokumentacije za ostvarivanje prava na stipendiju, dostave na uvid i indeks odnosno studentsku knjižicu.

Pravo na stipendiju nema student koji je u radnom odnosu, student na master studijama i specijalističkim strukovnim studijama, student/učenik koji je pravo na stipendiju ostvario odlukom.

Ministarstva prosvete ili nekog drugog državnog organa ili fonda, kao ni učenik koji ima više od 8 neopravdanih izostanaka u školskoj 2016/17 godini.

Učenici i studenti koji su ispunili uslove konkursa ostvaruju pravo na stipendiju u trajanju od 10 meseci, a apsolventi u trajanju od 4 meseca.

Prijava sa potrebnom dokumentacijom se podnosi Opštini Kuršumlija – Opštinskoj Komisiji za dodelu stipendija učenicima i studentima, u informaciono-uslužnom centru, najkasnije do 11.11.2016.godine za učenike srednjih škola, odnosno od 14.11.2016. do 30.11.2016.godine za studente. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Konkurs se objavljuje na Oglasnoj tabli Opštine Kuršumlija, oglasnim tablama srednjih škola i Službenom listu opštine Kuršumlija.

Za sve informacije vezane za konkurs javiti se na telefon 381-402, lokal 113